Wednesday, April 18, 2012


මොකක්ද ඔයාලගේ කැමතිම සටන් කලාව???
What is your favorite martial art???

විශ්ව සටන් සම්ප්‍රදායන්(Universal Martial Arts)

*අංගම්පොර(Angampora)
*ඉන්දියානු බොක්ෂින්(Indian Boxing)
*මුයේ-තායි(Muay-Thai)
*ශාවෝලිං-ෂු(Shaolin-Shu)
*මොන්ගෝලියන් රෙස්ලින්(Mongolian Wrestling)
*බටහිර රෙස්ලින්(Western Wrestling)
*ටර්කිෂ්(Turkish)
*අයි-චි-වින්ග්(I-Chi-Wing)
*ෂියන්-ෂු-වින්ග්(Shiyan-Shu-Wing)
*හංග්(Hang)
*තායි-කියෝකු-කෙන්(Thai-Kyoku-Ken)
*රියෝකු කේන්(Ryuko Kane)
*ෂවින්-ගෙන්(Shavin-Gen)
*හුආවි-උආන්(Huavi-Uan)
*ටෝන්ගායි-නූන්(Toungai-Noon)
*වින්ග්චුන්(Wing Chun)
*බුටෝෂාන්(Butoshan)
*තායිචි-චුආන්(Thaichi-Chuan)
*තායිවාන් කෙම්පෝ(Taiwan Kempo)
*චයිනීස් කෙම්පෝ(Chinese Kempo)
*කොරියන් කෙම්පෝ(Korean Kempo)
*ෂෝ-ඌ පු(Sho-u Pu)
*චුආන්-පා(Chuan-Paa)
*කුන්ග්-ෆු(Kung-Fu)
*සෝවියට් සම්බෝ(Soviet Sambo)
*අයිකිඩෝ(Ikido)
*පරන්ඩෝ(Parando)
*කෙන්ඩෝ(Kendo)
*රෝකු-ෂාකු බෝ(Roku-Shaku Bo)
*ටායික් වෝන්ඩු(Taekwondo)
*චීනාඩි(Chinadi)
*ජුකාඩෝ(Jukado)
*බුෂිඩො(Bushido)
*ජිට්-කුණේ-ඩො(Jeet-Kune-Do)
*ඔකිනාවා-ටේ(Okinava-Te)
*ෂුරි-ටේ(Shuri-Te)
*නාහා-ටේ(Naha-Te)
*ටෝමෝරි-ටේ(Tomori-Te)
*ලා-සවා-ටේ(La-Sava-Te)
*පට්(Pat)
*චියා-ඩ්-ටි(Chia-Ed-Ti)
*ජු-ජිට්සු(Ju-Jitsu)
*ටායි-ජිට්සු(Tai-Jitsu)
*අයි-කි-ජිට්සු(Ai-Ki-Jitsu)
*බෝ-ජිට්සු(Bo-Jitsu)
*චු-ආන්-ෂ(Chu-An-Sha)
*කොබායාෂි-රියු(Kobayashi-Ryu)
*ශෝරින්-රියු(Shorin-Ryu)
*ශිටෝ-රියු(Shito-Ryu)
*ගෝජු-රියු(Gojo-Ryu)
*ඌ-ඒවි-රියු(U-Evi-Ryu)
*ලියු(Lyu)
*වින්ග්-චුආන්-පායි(Wing-Chuan-Pai)
*චෝයි-ලි-පට්-පායි(Choi-Li-Pat-Pai)
*හන්ග්-පට්-පායි(Hang-Pat-Pai)
*බැක්-හොක්-පායි(Bak-Hawk-Pai)
*ටොන්ග්-ලොන්ග්-පායි(Tong-Long-Pai)
*ටෙකෝයි(Tekoi)
*විෂායි(Wishai)
*ෂුමෝ(Sumo)
*මෝ(Mo)
*ග්ලීමා(Gleema)
*ඉලංගම්(Ilangam)
*ශුකු(Shuku)
*චාකුරිකි(Chakuriki)
*පෙන්ට් ජැක්(Pent Jack)
*ජුඩෝ(Judo)
*යවාරා(Yavara)
*පාකු-ආ(Paku-A)
*ශිලෙලා(Shilela)
*ලි(Li)
*පෙන්ෂින්(Penshin)
*චි එන් ෂු-ඒ(Chi En Shu-E)
*වර්මාඩි(Warmadi)
*ලේඩි(Lady)
*පෙක් බුව්(Pek Buv)
*කරාතේ(Karate)
*බරිටිට්සු(Barititsu)
*කපුවේරා(Capoeira)
*සීලාට්(Silat)
*බොකාටර්(Bokator)
*වෙස්ටර්න් බොක්සින්(Western Boxing)
*වෙස්ටර්න් කික්-බොක්සින්(Western Kick-Boxing)
*ජෙන්ඩෝ(Jendo)
*ෆිලිපිනෝ බොක්සින්(Filipino Boxing)
*කාලි(Kali)
*එස්ක්‍රිමා(Eskrima)
*නින්ජුත්සු(Ninjutsu)
*ක්‍රාව්මාගා(Kravmaga)
*පැන්ග්‍රේෂන්(Pangrateion)
*එම්.එම්.ඒ. ඇමරිකාස් එක්ස්ට්‍රීම් ෆයිටින්ග්(M.M.A. Americas Extreme Fighting)
*බ්‍රසීලියානු ජු-ජුත්සු(Brazilian Ju-Jitsu)
*අඩිතාඩ(Adithada)
*මල්ලායුද්ධ(Mallauddha)
*කලරිප්පායිට්ටු(Kalarippayittu)
*වජ්‍රාමුෂ්ටි(Vajramushti)
*ශිරායාන් වජ්‍රාමුත්ති(Shirayan Vajramuththi)
*ලති(Lathi)
*ගට්කා(Gatka)
*පෙහ්ලවි(Pehlav)
*කුෂ්ටි(Kushti)
*සිලම්බම්(Silambam)
*මැරීන් කෝප් මාෂල් ආර්ට්ස්(Marine Corp Martial Arts)

****************මීට අමතරව ලොව තවත් අප්‍රසිද්ධ සටන් ක්‍රම ඇත. ඇතැම් ඒවා ඒවාහි නිර්මාතෘවරයා සමගම වැළලී ගොස් ඇත.**********

*****There are some unpopular martial arts in the world. Some martial systems has passed away with its founders.*********

ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහි වුනු අප්‍රසිද්ධ සටන් ශෛලියන් කීපයක්...
Some unpopular martial systems in Sri Lanka....

*සම්මා මුෂ්ටි(Samma Mushti)
*ජිට් කුන්-කෙන්ඩෝ(Jeet Kun-Kendo)
*සේනක'ස් ජිට් කුන් ඩො(Senaka's Jeet Kune Do)
*මරු නිල අඩි(Maru Nila Adi)
*යෝගා බූදෝ(Yoga Budo)
*ෆෙයි කුන් ඩො(Fei Kune Do)

*******ඉහත දක්වා ඇති ලැයිස්තුවට අමතරව තවත් ඔබ දන්නා සටන් කලාවන් මෙහි සදහන් කරන්න.********

*******If you know some extra martial arts of above list, please write it here!********

*******මෙම ලිපියේ සියලු හිමිකම ශෝරින්-රියු ඇවිරිණි!********
******Shorin-Ryu has all rights reserved in this post!*******

මේ වගේ POSTS ඔයාලට ගේන්නේ 'යුධ සටන් කලාව පසුපස ඇති සැබෑ යථාර්ථය. The truth behind the martial art.' වන අප පමණයි!

So,

PRESS 'L' FOR THE NEXT POST!!!

SHARE AND LIKE US!!!!
╔═════════════════╗
http://www.facebook.com/thetruthbehindthemartialart
╚═════════════════╝

Visit our other sites as well....
Our blog site : http://thetruthbehindthemartialart.blogspot.com/
Our YouTube channel : http://www.youtube.com/user/TheTruemartialart?feature=mhee

No comments:

Post a Comment